Klein – Een gemeente van ongeveer tweehonderdvijftig leden verspreid over twee dorpen.

Protestant – Verschillen tussen Hervormden en Gereformeerden behoren voor ons tot de verleden tijd.

Open – Ook gelovigen en zoekers uit andere kerkelijke tradities of met andere levensovertuigingen zijn hartelijk welkom en doen mee.

Veelkleurig – Wij koesteren de variatie in geloofsbeleving, geloofsopvattingen en praktische wijzen van geloven in onze gemeente. Zij biedt ons de mogelijkheid elkaar te verrijken en zo te groeien in geloof, begrip en ruimhartigheid.

Oecumenisch – Wij werken intensief samen met onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten in de Raad van Kerken Veluwezoom.

In de leerschool van het geloof – Ons geloof staat niet vast, maar moet met het oog op de Levende en op alles wat er speelt in het persoonlijk leven en de samenleving steeds weer opnieuw ontdekt en getoetst worden. Dat hoeft geen eenzaam avontuur te zijn. We zijn tenslotte niet voor niets een geloofsgemeenschap.

Betrokken op de samenleving – Wij staan midden in de samenleving, met een open oor voor alle uitdagingen en vragen waarvoor de samenleving ons stelt.

Dienstvaardig – Onze gemeente is geen doel in zichzelf, maar staat ten dienste van Gods opdracht de wereld bewoonbaar te maken en te houden. Wij ondersteunen diaconale en andere projecten gericht op het welzijn van mensen in de regio en daarbuiten. En zoeken verbondenheid en samenwerking met geloofsgenoten en anderen ook ver over onze grenzen heen.

Bij Schrift en Tafel – Dat staat voor ons voorop; de gaven van God ontvangen: leven, licht, liefde, brood en wijn. En daar bewust en vrolijk mee te leven en van uit te delen!

Kerkdiensten

Op zondagmorgen is er in principe steeds een kerkdienst om 10.00 uur, afwisselend in Ellecom en De Steeg.

De juiste aanvangstijden en plaatsen vindt u bij de kerken en in het kerkblad Ontmoeting. De orde van dienst zoals wij die vieren is overeenkomstig het Dienstboek van de Protestantse Kerk in Nederland. De lezingen zijn gekozen volgens het oecumenisch leesrooster van de Raad van Kerken.

Collecten

Er worden in de diensten drie collecten gehouden. De eerste is voor een diaconaal doel, om dóór te geven. De tweede is voor onze eigen gemeentelijke huishouding. De uitgangs-collecte komt doorgaans een specifiek doel ten goede (bijv. landelijk kerkenwerk). U krijgt tijdens de dienst informatie over de bestemming van alle collecten.

Bloemendienst

Na afloop van de zondagse eredienst worden de bloemen uit de kerk door een gemeentelid weggebracht als groet van de gemeente naar iemand die, in verband met een blijde of droevige gebeurtenis, onze aandacht op dat moment speciaal nodig heeft.

Als u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, kunt u dat in De Steeg vóór zaterdag 12 uur opgeven bij Wilma Heuvingh, tel. 06 5199 4180

In Ellecom kunt u dit vóór zaterdag 12 uur opgeven bij Marja Reijnierse, 0313-413 065. Bij hen kunt u zich tevens aanmelden als u de bloemen in de kerk wilt zetten en/of bezorgen.

Avondmaalsvieringen – óók thuis

Normaal wordt er ongeveer 6 keer per jaar het Heilig Avondmaal gevierd (Dienst van Schrift en Tafel).

Heilige Doop

Voor de bediening van de Heilige Doop kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of met de predikant. Er zijn geen vaste ‘doopzondagen’, de datum wordt na een aantal gesprekken in onderling overleg vastgesteld.

Huwelijksinzegening

Voor een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u zich – ten minste drie maanden van tevoren – wenden tot de predikant. Nadat de datum is afgesproken, volgt een reeks gesprekken ter voorbereiding op het huwelijk en de inzegening. Hetzelfde geldt voor de inzegening van andere relatievormen.

Overlijden

In geval van overlijden kan te allen tijde een beroep gedaan worden op de predikant of ouderling. De predikant kan ook voorgaan in een uitvaartdienst of gedenkbijeenkomst. Voor het gebruik van één van de kerkgebouwen voor een uitvaartdienst kunt u contact opnemen met de koster. Hij kan ook zorgdragen voor een organist of een broodmaaltijd na afloop.

De Nicolaascantorij

De cantorij neemt een gewaardeerde plaats in de erediensten in. Regelmatig ondersteunt zij de gemeentezang en vult daarnaast de liturgie aan met diverse, liturgische zangstukken. Deze muziek heeft een nauwe relatie met het kerkelijk jaar. De kerkmuziek die wordt gebruikt komt uit diverse stijlperioden. Meestal zingt de cantorij meerstemmig, maar ook wel éénstemmig. Het is een enthousiaste en warme groep, waarin het goed zingen is.

De repetitieavond is donderdagavond, van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur in de Nicolaaskerk in Ellecom.

Cantor Martin Kas (kasm@xs4all.nl) is bereikbaar om vragen over de cantorij te beantwoorden.

Bericht van het kerkelijk erf

Als er aanleiding voor is zenden wij berichten rond via de e-mail. Wilt u deze ook ontvangen? Geef u op bij de scriba, scriba@pges.nl

Stiltetafel

Voorafgaand aan de kerkdienst is het mogelijk om een kaarsje aan te steken en/of iets te schrijven in het voorbedeboek. Dit wordt dan meegenomen met de voorbeden. Bij overlijden van een gemeentelid wordt bij het afkondigen in de kerkdienst tevens een gedachtenissteen geplaatst. Deze steen wordt gelegd op een schaal die de ‘handen van God’ symboliseert. Bij de gedachtenisdienst begin november kan de familie deze steen meenemen.

Cd-opname kerkdiensten

De kerkdiensten worden elke zondag opgenomen en op verzoek kunnen zij op cd worden gebrand. Bent u niet in de gelegenheid of in staat de kerkdienst bij te wonen, of wilt u  de dienst nog eens beluisteren, neem dan contact op met Jan en Ria Hulsman, 026-495 3684. Kosten zijn € 1,-