Gegevens ter bevorder­ing van de transparantie ANBI

Gegevens ANBI Diaconie

  1. Algemene gegevens
Naam ANBI:

KvK-nummer

Dia­conie van de Protes­tantse gemeente Elle­com-De Steeg

76355403

Tele­foon­num­mer (facultatief): 026 – 4953684
RSIN/​Fiscaal nummer: 824138703
Web­site adres: www​.pges​.nl
E-​mail: diaconie@pges.nl
Adres: Buitensingel 43
Post­code: 6955 BL
Plaats: Ellecom

De Protes­tantse gemeente te Ellecom/​De Steeg is een geloof­s­ge­meen­schap die behoort tot de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land. In het statuut (kerko­rde) van de Protes­tantse Kerk staat dit in ordi­nantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeen­schap, die geroepen, tot een­heid, getu­ige­nis en dienst, samenkomt ron­dom Woord en sacra­menten “. De gemeente vervult haar dia­conale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhar­tigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getu­igen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerko­rde artikel X lid 3). De Dia­conie van deze gemeente is een zelf­s­tandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burg­er­lijk wet­boek en bezit rechtsper­soon­lijkheid. Dit is ook vast­gelegd in ordi­nantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerko­rde. De kerko­rde van de Protes­tantse Kerk in Ned­er­land bevat o.m. bepalin­gen omtrent het bestuur, de finan­ciën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkle­den, de gemeen­ten en andere onderde­len van deze kerk.

Deze kerko­rde is te vin­den op de web­site van de lan­delijke kerk: kerko­rde Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

De Protes­tantse Kerk heeft van de Belast­ing­di­enst een groeps­beschikking ANBI gekre­gen. Dat wil zeggen dat de afzon­der­lijke gemeen­ten, dia­conieën en andere instellin­gen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepass­ing op de dia­conie van de Protes­tantse gemeente te Elle­com en De Steeg.

  1. Samen­stelling bestuur

Het bestuur van de kerke­lijke gemeente ligt bij de kerken­raad en wordt gevormd door de ambts­dragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerken­raad 8leden, die wor­den gekozen door en uit de leden van de kerke­lijke gemeente. Het Col­lege van diak­e­nen is ver­ant­wo­ordelijk voor het beheer van de finan­ciële mid­de­len en eigen­dom­men van de dia­conie. De kerken­raad is eind­ver­ant­wo­ordelijk, wat tot uit­drukking komt in de goed­keur­ing van o.a. de begrot­ing en de jaar­reken­ing. Het col­lege bestaat uit ten­min­ste drie leden. Verder hebben zowel de kerken­raad als het col­lege, door het toezicht op de ver­mo­gen­srechtelijke aan­gele­gen­heden, con­tact met het region­aal col­lege voor de behan­del­ing van beheer­sza­ken. (Ordi­nantie 11, art 8).

     2. Doelstelling/​visie

De Protes­tantse Kerk ver­wo­ordt in de eerste hoofd­stukken van de Kerko­rde wat zij gelooft en beli­jdt. Dit vormt de basis van haar kerk­struc­tuur, haar organ­isatie, haar kerkrecht, haar lede­nad­min­is­tratie, haar arbei­dsvoor­waar­den en haar financiën.

  1. De Protes­tantse Kerk in Ned­er­land is overeenkom­stig haar beli­j­den gestalte van de ene heilige apos­tolis­che en katholieke of algemene chris­telijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwacht­ing, uit­strekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
  2. Lev­end uit Gods genade in Jezus Chris­tus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
  3. Betrokken in Gods toewend­ing tot de wereld, beli­jdt de kerk in gehoorza­amheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerke­lijke verkondig­ing en dienst, de drie-​enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

     3. Belei­d­splan

Het belei­d­splan van de Protes­tantse Kerk kunt u vin­den via de link: belei­d­splan Protes­tantse Kerk in Nederland.  Het belei­d­splan 2022 – 2026  van onze gemeente vindt hier onderaan.

     4. Belonings­beleid

De beloning van dia­conale medew­erk­ers – indien aan­wezig — is geregeld in de ‘Arbei­dsvoor­waar­den­regeling Protes­tantse kerk in Ned­er­land’. De hierop betrekking hebbende regelin­gen vindt u via deze link: Gen­erale regelin­gen Protes­tantse Kerk in Ned­er­land.

Leden van kerken­raden, col­leges en com­missies ont­van­gen geen ver­goed­ing voor hun werkza­amhe­den. Alleen werke­lijk gemaakte onkosten kun­nen wor­den vergoed.

     5. Ver­slag Activiteiten

De kerken­raad heeft de algemene eind­ver­ant­wo­ordelijkheid voor het in stand houden van een lev­ende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeen­tele­den in te schake­len bij het plaat­selijk werk. Enkele taken zijn con­form de kerko­rde gedelegeerd naar afzon­der­lijke col­leges, waaron­der het Col­lege van Kerkrent­meesters en het Col­lege van Diak­e­nen. Zij waken over de finan­ciële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarver­slag reken­ing en ver­ant­wo­ord­ing af aan de kerken­raad. Een uit­trek­sel van de belan­grijk­ste gegevens treft u hieron­der aan.

     6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte beste­din­gen (begrot­ing) sluiten als regel nauw aan bij de rekenin­gen over de voor­gaande jaren. Het plaat­selijk dia­conaal werk ver­toont een grote mate van con­tin­uïteit. In de kolom begrot­ing in het overzicht onder H is dit cijfer­matig in beeld gebracht.

     7. Verko­rte staat van baten en las­ten met toelichting

Onder­staande staat van baten en las­ten geeft via de kolom begrot­ing inzicht in de begrote ont­vang­sten en de voorgenomen beste­din­gen van de dia­conie in het ver­slag­jaar. De kolom reken­ing geeft inzicht in de daad­w­erke­lijk gere­aliseerde ont­vang­sten en beste­din­gen. De voorgenomen beste­din­gen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen beste­din­gen van het verslagjaar.

ANBI rapport

Toelicht­ing

Kerkgenootschap­pen en hun onderde­len zor­gen in Ned­er­land zelf voor de ben­odigde inkom­sten voor hun activiteiten. Aan de kerkle­den wordt elk jaar gevraagd om hun bij­drage voor het dia­conale werk van de dia­conie van de kerke­lijke gemeente waar­toe zij behoren. Soms bezit een dia­conie ook (enig) ver­mo­gen in de vorm van wonin­gen, lan­der­i­jen of geld­mid­de­len. Soms is dit aan de dia­conie nage­laten met een spec­i­fieke bestem­ming. De opbreng­sten van dit ver­mo­gen wor­den aangewend voor het werk van de dia­conie. De ont­van­gen inkom­sten van de dia­conie wor­den besteed aan dia­conaal werk, zowel plaat­selijk, lan­delijk als wel wereld­wijd in de vorm van onder­s­te­un­ing van activiteiten en door­be­tal­ing van voor spec­i­fieke pro­jecten gehouden inza­melin­gen.

Daar­naast wor­den de ont­van­gen inkom­sten ook besteed aan de kosten van de eigen organ­isatie (eventueel overig per­son­eel, vri­jwilligers) en bij­dra­gen voor het in stand houden van het lan­delijke dia­conale werk van de kerk. Onder las­ten beheer en admin­is­tratie zijn opgenomen de kosten voor admin­is­tratie en beheer van de dia­conale bezittingen.

Beleidsplan 2022 – 2026

Inleiding

Toen Jezus ooit zijn leerlingen twee aan twee uitzond, gaf Hij hen opdracht geen overtollige ballast mee te nemen. Geen geld, geen twee hemden. Wel sandalen voor onderweg (vgl. Marcus 6:7-9).

In onze tijd krijgen Jezus’ woorden “alleen sandalen voor onderweg” nieuwe actualiteit. In de loop der eeuwen hebben we als geloofsgemeenschap veel goeds opgedaan, waardevolle tradities als bagage voor onderweg. Tegelijk ervaren we juist in onze tijd steeds meer hoezeer eens waardevolle tradities ook tot ballast kunnen worden.

Onze samenleving kenmerkt zich door grote veranderingen (voortgaande secularisering, voortgaande individualisering, opkomst van de flexibele netwerksamenleving, digitale revolutie, toenemende globalisering etc.). Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Door al deze veranderingen sluiten kerkelijke tradities en geloofsvormen steeds minder aan bij de tijd waarin wij leven. Er is behoefte aan nieuwe geloofsvormen en tradities die mensen in onze tijd kunnen aanspreken. Nieuwe geloofsvormen komen echter niet zomaar uit de lucht vallen. Ze ontstaan gaandeweg in een zoeken naar een verbinding van geloof en context. De veranderingen in onze tijd dagen ons daarom uit om ons te bezinnen op onze geloofsbronnen, en terug te gaan naar de kern van ons geloof. Vanuit deze geloofskern kan er ruimte ontstaan voor mogelijke vernieuwing. Het geloof blijft maar de vormgeving daarvan verandert.

De bezinning op de kern van ons geloof vormt de basis en het uitgangspunt voor ons beleidsplan. Van hieruit kijken wij naar mogelijkheden voor vernieuwing van geloofsvormen.

Nog een laatste inleidende opmerking: Het beleidsplan is bewust kort en summier gehouden. Het richt zich vooral op hoofdlijnen en niet op details. Daardoor blijft het mogelijk bij de tijd te blijven in een snel veranderende wereld, en indien nodig, open en creatief in te spelen op veranderende omstandigheden.

Het DNA van het gemeente-zijn

Basis en uitgangspunt voor ons gemeente-zijn is het evangelie: Gods oneindige liefde voor en trouw aan mensen en alle schepselen zoals verwoord in de Thora en de Profeten, en aan het licht gekomen in Jezus Christus. Gods liefde en trouw vormt de bron van ons geloven en handelen.

Ons geloof krijgt gestalte in drie dimensies.

* de vertrouwelijke omgang met God

* de gemeenschap met elkaar

* de dienst aan de wereld

Deze drie dimensies samen zijn het DNA van de gemeente van Christus. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet zonder het ander. Als we één van de drie loslaten, verandert het karakter van het DNA.

De omgang met God wordt, zonder om te zien naar de ander, een persoonlijke zelfgerichte feel-good spiritualiteit. De dienst aan de wereld zonder omgang met God wordt een soort liefdadigheid of activisme. Als de gemeenschap met elkaar los komt te staan van de andere twee dimensies verwatert het tot een vriendenclub en heeft het niets meer te maken met de kern van gemeente-zijn.

Het hart van onze gemeente is de viering, waar deze drie dimensies alle drie min of meer samenkomen. De dimensies komen op verschillende wijze ook aan het licht in andere activiteiten, in het pastoraat, in diaconale activiteiten, in gesprekskringen en andere activiteiten. In de ene activiteit komt de ene dimensie meer naar voren, in een andere activiteit een andere dimensie.  

Om volwaardig gemeente van Christus te kunnen zijn alle drie dimensies en bijbehorende activiteiten nodig. Óók in de toekomst.

Om gemeente van Christus te kunnen zijn in de wereld van vandaag is het wel nodig – naast de bestaande vormen – naar andere vormen te zoeken voor onze activiteiten. De tijd zal leren welke vormen aanspreken.

Hieronder volgt een aantal suggesties voor de komende jaren.

Beleidsvoornemens

Vieringen

– meer alternatieve vieringen met dialoog en gesprek naast de bestaande meer traditionele vormgegeven vieringen

– meer gebruik maken van moderne media zoals laptop en beamer in vieringen

– gebruik maken van sociale media in vieringen

– alternatieve vieringen/bijeenkomsten voorbereiden met niet gemeenteleden uit onze dorpen

– meer diversiteit in muzikale begeleiding

Pastoraat

– wijkteams gaande houden

– het bestaande pastoraat gericht op crisispastoraat en ouderen handhaven

– meer aandacht voor 50-minners: zo mogelijk alle 50-minners benaderen

Diaconaat

– bestaande activiteiten voortzetten

– samenwerking met Rheden verder uitbouwen

– zoeken naar evt. samenwerkingsvormen buiten kerkelijke kring

Vorming en Toerusting

– huidige kringen voortzetten

– blijven zoeken naar mogelijkheden voor gesprekskring 50-minners

– samenwerking met buurgemeenten zo mogelijk intensiveren

Samenwerking

– oecumenische activiteiten RvK Veluwezoom voortzetten

– samenwerking met buurgemeenten intensiveren, in het bijzonder met Rheden

– in Ellecom samen met dorpsgenoten activiteiten ontwikkelen in de Nicolaaskerk

Nicolaaskerk en Eltheto-kapel

– bestaande twee kerkgebouwen zo lang mogelijk open houden voor vieringen en andere activiteiten

– onderzoek naar functionelere gebruiksmogelijkheden Nicolaaskerk bijv. door vervanging van banken

– openstellen van kerkgebouwen in geval van calamiteiten/gebeurtenissen met grote gevolgen

Andere plannen

– in gemeenteverband: gemeentereis organiseren (evt. samen met anderen)

– in ruimer verband: pelgrimages/wandelingen organiseren in de regio

– in ruimer verband: mensen buiten onze gemeente vragen waar zij behoefte aan hebben, en daar creatief op inspelen in aansluiting bij de kern van ons gemeente-zijn.