Klein – Een gemeente van ongeveer driehon­derd leden ver­spreid over twee dorpen.

Protes­tant – Ver­schillen tussen Her­vor­m­den en Gere­formeer­den behoren voor ons tot de verleden tijd.

Open – Ook gelovi­gen en zoek­ers uit andere kerke­lijke tra­di­ties of met andere lev­ensover­tuigin­gen zijn hartelijk welkom en doen mee.

Veelk­leurig – Wij koesteren de vari­atie in geloofs­belev­ing, geloof­sop­vat­tin­gen en prak­tis­che wijzen van geloven in onze gemeente. Zij biedt ons de mogelijkheid elkaar te ver­rijken en zo te groeien in geloof, begrip en ruimhartigheid.

Oec­u­menisch – Wij werken inten­sief samen met onze Rooms Katholieke geloof­sgenoten in de Raad van Kerken Veluwezoom.

In de leer­school van het geloof – Ons geloof staat niet vast, maar moet met het oog op de Lev­ende en op alles wat er speelt in het per­soon­lijk leven en de samen­lev­ing steeds weer opnieuw ont­dekt en getoetst wor­den. Dat hoeft geen een­zaam avon­tuur te zijn. We zijn tenslotte niet voor niets een geloofsgemeenschap.

Betrokken op de samen­lev­ing – Wij staan mid­den in de samen­lev­ing met een open oor voor alle uitdagin­gen en vra­gen, waar­voor de samen­lev­ing ons stelt.

Dien­st­vaardig – Onze gemeente is geen doel in zichzelf, maar staat ten dien­ste van Gods opdracht de wereld bewoon­baar te maken en te houden. Wij onder­s­te­unen dia­conale en andere pro­jecten gericht op het welz­ijn van mensen in de regio en daar­buiten. En zoeken ver­bon­den­heid en samen­werk­ing met geloof­sgenoten en anderen ook ver over onze gren­zen heen.

Bij Schrift en Tafel — Dat staat bij ons voorop; de gaven van God ontvangen: leven, licht, liefde, brood en wijn. En daar bewust en vrolijk mee te leven en vanuit te delen!