Om onze gemeente te laten functioneren is het van belang dat er goed omgegaan wordt met de mensen die zich inzetten voor de gemeente en de middelen (gebouwen en geld) die de gemeente ter beschikking staan. De zorg voor dit zgn. beheer is opgedragen aan het College van Kerkrentmeesters. Het college bestaat momenteel uit drie ouderling-kerkrentmeesters, ondersteund door een viertal vrijwillige projectmedewerkers, onder meer voor secretariaat, boekhouding, ledenregistratie en gebouwenbeheer.

Contactgegevens:

Dhr. P. (Pieter) Moltmaker: kerkrentmeesters@pges.nl,  tel. 0 313 – 421 321

Dhr. A. Jansen: kerkrentmeesters@pges.nl   tel. 06 2390 9990

Mevr. K. (Karin) Ouwerkerk: kerkrentmeesters@pges.nl  tel. 026 4951799

Bankrekeningnummers:

College van kerkrentmeesters:

NL06 RABO 03552 01046 t.n.v. De Protestantse Gemeente te Ellecom-De Steeg

NL34 INGB 0000 807515 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGES

Dit laatste nummer gebruiken voor collectebonnen  en de bijdragen voor Kerkbalans.

Collectebonnen kunt u aanvragen bij Wilma Heuvingh 026 4951203 of wheuvingh@gmail.com

Gebouwen

De Protestantse Gemeente Ellecom-De Steeg beschikt over twee gebouwen: de markante Eltheto-kapel in De Steeg en de monumentale Nicolaaskerk, de dorpskerk van Ellecom. Hoewel beide gebouwen in goede staat van onderhoud verkeren is er toch ieder jaar (veel) geld nodig voor het onderhoud.

De dorpskerk is gezichtsbepalend voor Ellecom, als monument een trekpleister voor (fiets)toeristen, een geliefde locatie voor huwelijksinzegeningen en voor concerten. Voor de instandhouding van de kerk is de Stichting Behoud Dorpskerk (zie blz.14) actief; daarnaast ontvangen wij subsidies van gemeente en rijk.

Vrijwilligers

Vrijwilligerswerk is voor onze gemeente van onschatbare waarde. Behalve op “bestuurlijke vrijwilligers”, bijvoorbeeld kerkenraadsleden, mag de gemeente ook een beroep doen op “functionele vrijwilligers”, bijvoorbeeld voor het niet-dagelijkse onderhoud (schilderen, tuinonderhoud etc.) en de geldwerving. Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat geld kan worden uitgespaard dat vervolgens wordt ingezet ten behoeve van de eredienst, pastoraat en jeugdwerk. En sommige werkzaamheden kunnen zelfs alleen maar worden uitgevoerd dankzij de inzet van vrijwilligers, anders gebeurde het gewoon niet. Belangstelling voor het vrijwilligerswerk? Neem contact op met Pieter Moltmaker (zie blz. 19).

Financiën

Het college van kerkrentmeesters draagt de verantwoordelijkheid voor het beheer van de geldelijke middelen van de gemeente, en dient ervoor te zorgen dat de inkomsten van de gemeente voldoende zijn voor de dekking van de kosten ten behoeve van de eredienst: personele kosten, gebouwen-onderhoud, energie etc. Deze kosten stijgen ieder jaar en ieder jaar ook moeten wij weer een beroep doen op de vrijwillige bijdragen van gemeenteleden, in de wekelijkse collecten, maar ook tijdens de actie Kerkbalans in januari, de Solidariteitskas (voor de helft bestemd voor zgn. “bovenplaatselijk werk”) in mei, en de eindejaarscollecte.

Wij streven er elk jaar weer naar om de begroting zo op te stellen dat er een balans is tussen inkomsten en uitgaven. Dit is met een vergrijzende gemeente elke keer weer een uitdaging. Wij zijn dan ook heel blij met de toezeggingen van de kerkbalans van onze gemeenteleden.

Belastingaftrek

Onze gemeente heeft een zgn. ANBI status, dat wil zeggen dat de gemeente als Algemeen Nut Beogende Instelling is erkend en giften aan de gemeenten fiscaal aftrekbaar zijn, voor zover althans het totaal aan giften meer dan 1% van het onzuiver inkomen bedraagt. Voor deze laatste regel bestaat een uitzondering: als u in een periodieke schenkingsakte (daarvoor is tegenwoordig geen notaris meer nodig) vast laat leggen dat u een bepaald bedrag gedurende minimaal vijf jaar bijdraagt, geldt de drempel van 1% niet. Vraag uw college om informatie hierover!

U kunt ook de kerk opnemen in uw testament door middel van een legaat. Voor juiste tenaamstelling en de manieren waarop u de kerk een legaat kunt nalaten kunt u terecht bij de kerkrentmeesters.

Bij Wilma Heuvingh kunt u collectebonnen kopen, waardoor u ook de collectebijdragen in uw aangifte kunt opgeven.

Tel. 06 51994180

Verjaardagsfonds De Steeg

Op of rond uw verjaardag wordt u bezocht door een vrijwillig(st)er van het verjaardagsfonds. U kunt dan een gift geven voor een plaatselijk kerkelijk doel dat in overleg met de kerkenraad wordt gekozen. Dit kan op bankrekeningnummer:

NL34 INGB 0000 807515 t.n.v. College van Kerkrentmeesters PGES o.v.v. bijdrage verjaardagsfonds De Steeg

Contactpersoon is mevr. T. Kock, 06 33 02 4695