Kerkdiensten

Vieringen online de komende tijd

Sinds half december geldt er in ons land een harde lockdown: rigoureuze maatregelen – sluiting van winkels, scholen en veel meer – om het coronavirus te beteugelen. En zo te voorkomen dat de zorg nog meer overbelast raakt en de samenleving en economie nog meer ontwricht. De lockdown heeft ook gevolgen voor ons kerkelijk functioneren, in het bijzonder voor onze vieringen.

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (een overlegorgaan van de overheid en kerken waaronder ook de PKN onder leiding van onze oud-predikant Jaap Smit) kwam met het dringende advies de komende tijd zoveel mogelijk online diensten te gaan houden.

De PKN heeft dit advies overgenomen. Gemeenteleden wordt gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en gemeenten wordt gevraagd gebruik te maken van digitale kerkdiensten. Om zo als kerken net als iedereen alles te doen wat mogelijk is om ons aller gezondheid te waarborgen en het virus in te dammen. En ook om solidair te zijn met allen die ondanks de getroffen voorzorgsmaatregelen hun activiteiten moeten stoppen en dicht moeten gaan. Beide genoemde adviezen kunt u vinden op de website van de PKN.

In de kerkenraad hebben wij nagedacht over het advies van de PKN, en na het nodige beraad besloten de komende tijd alleen nog online vieringen te gaan houden, ook met Kerst. Een moeilijke en pijnlijke beslissing,  desondanks toch genomen, uit verantwoordelijkheid voor ons aller gezondheid en ook als signaal van verbondenheid met onze leefomgeving. Wij begrijpen en respecteren de moeite die er kan zijn met deze beslissing. Wij hopen tegelijkertijd op begrip voor de genomen beslissing in de gegeven omstandigheden. In verbondenheid met elkaar zoeken we wegen zoeken op ongebaand terrein, in vertrouwen dat het Licht van de Eeuwige met ons zal zijn.

Het ligt in de bedoeling dat we online vieringen vanuit onze eigen gemeente gaan verzorgen om zo de eigenheid en vertrouwdheid van onze diensten in onze kerkgebouwen te waarborgen.

Alle komende online vieringen kunt u volgen via deze website.