Het kerk­blad van onze kerke­lijke gemeente heeft de toepas­selijke naam ‘Ont­moet­ing’. Een ont­moet­ingsplek, waar geabon­neer­den naast actuele infor­matie over de gemeente, komende dien­sten, ook artike­len ter verdieping in kun­nen vin­den. Ook vindt u hierin rap­portages terug van activiteiten die hebben plaats gevonden.

Het blad is een gemeen­schap­pelijke uit­gave van de Protes­tantse gemeen­ten Elle­com-De Steeg en Rhe­den en ver­schi­jnt, behalve in de maan­den juli en augus­tus, maan­delijks.

De abon­nementskosten bedra­gen € 18,50 per jaar, bij toezend­ing per post € 41,50. Voor bestelling van een abon­nement kunt u zich richten tot het emailadres van de redac­tie ontmoeting.rheden@gmail.com. Wilt u eerst een proefnum­mer beo­orde­len, dan kunt u dit via dezelfde weg aanvragen.

Er is  ook een dig­i­taal ­abon­nement mogelijk. Voor € 12,50 per jaar ont­vangt men het blad in PDF for­maat op com­puter, tele­foon of tablet.

Naast ‘Ontmoeting’ zenden wij, als er aanleiding voor is, berichten rond via de e-mail, ‘Bericht van het kerkelijk erf’. Wilt u deze ook ontvangen, geef u op bij scriba@pges.nl