Gemeenteavond

Verleden jaar hebben wij voor het eerst tijdens de gemeenteavond met elkaar van gedachten gewisseld over het onderzoek naar vormen van samenwerking en/of fusie met de kerkgemeenschappen van Rheden, Dieren en Spankeren. Inmiddels heeft de daarvoor ingestelde Initiatiefgroep ‘Samen…Gaan’ hun rapportage opgeleverd. In onze kerkenraadsvergadering van 17 september jl. hebben wij de rapportage besproken.

Het rapport bevat een goede beschrijving van de mogelijkheden voor inhoudelijke samenwerking op de belangrijkste werkgebieden en biedt een aantal scenario’s voor de mogelijke vormgeving van die samenwerking. Het rapport bevat geen conclusies of directe aanbevelingen rond de vormen van samenwerking/samen…gaan. Het is aan de afzonderlijke gemeenten om te beoordelen of, en zo ja op welke wijze, de samenwerking verder gestalte kan krijgen.

Wij hebben als kerkenraad voorlopig vastgesteld, dat op tal van terreinen een meer gestructureerde samenwerking kan bijdragen aan het versterken van vitale, krachtige geloofsgemeenschappen enerzijds en het beperken van onze kwetsbaarheid anderzijds.

Wij zien echter vanuit die perspectieven vooralsnog geen meerwaarde in een fusie met een of meerdere kerkgemeenschappen (vergeleken met de meerwaarde die een meer gestructureerde samenwerking kan bieden).

Voordat wij als kerkenraad een definitief standpunt innemen over de rapportage en eventuele vervolgstappen hechten wij eraan over dit onderwerp met de gemeenteleden in gesprek te gaan. Dat willen wij graag doen op een gemeenteavond op 8 oktober 2020 om 20.00 uur in Eltheto, De Steeg.

In verband met de Corona-maatregelen en de beperkt beschikbare ruimte, verzoeken wij u vooraf de scriba te laten weten of u de avond wilt bijwonen. U kunt zich aanmelden tot woensdagavond 7 oktober. (scriba@pges.nl —– 026 4953684)

Ter voorbereiding op die avond hebben wij een samenvatting van de rapportage bij deze brief gevoegd. Degenen die prijs stellen op het gehele rapport en de bijlagen, kan daarvoor eveneens contact opnemen met de scriba. Het rapport en de bijlagen zal u dan worden toe gemaild.

Tenslotte.

De gemeenteavond staat dus in het teken van de toekomst(bestendigheid) van onze gemeente. Belangrijk genoeg om daarvoor tijd vrij te maken als het enigszins mogelijk is. Mocht het vervoer naar deze avond een belemmering zijn om te komen, dan regelen wij graag een haal- en brengdienst per auto voor u. Ook dat kunt u eventueel doorgeven aan de scriba.