De diakenen ondersteunen materieel en immaterieel mensen in nood binnen en ook buiten de geloofsgemeenschap, bijv. via de actie Kersttas voor mensen in financieel moeilijke omstandigheden.

Contactgegevens:

Mevr. P. (Pauline) Sterk–Tiecken: diaconie@pges.nl, 0313 – 476 184

Mevr. A. (Anne-Mieke) de Hoog: diaconie@pges.nl, 0313 — 416 784

Bankrekeningnummers:

Diaconie: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie PGES

ZWO: NL75 TRIO 0254 6991 54 t.n.v. Diaconie PGES o.v.v. ZWO commissie

Collectedoelen 2020

PlusBus
De PlusBus Rheden en Rozendaal is een organisatie van vrijwilligers. Sinds 2012 verzorgt zij individueel vervoer van deur tot deur voor oudere en gehandicapte inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal. De PlusBus is een burgerinitiatief en beoogt de zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij van inwoners van onze gemeente te bevorderen. Dit betekent dat inwoners ouder dan 55 jaar; die moeite hebben met het gebruikmaken van het reguliere openbaar vervoer of inwoners die gehandicapt zijn voor een bezoek aan het ziekenhuis, de kapper, een restaurant of een specifieke winkel gebruik kunnen maken van deze laagdrempelige service en zo toch kunnen deelnemen aan sociale activiteiten.

Info: info@plusbusrhedenrozendaal.nl
Reknr: NL89RABO 0168485125

Inloophuis Dieren
In de ruim 20 jaar dat het Inloophuis bestaat, heeft het inmiddels een vaste plek in de regio gekregen. De meeste inlopers zijn mensen die ergens in hun leven zijn vastgelopen, of die in onze hectische samenleving op de een of andere manier tussen wal en schip zijn geraakt. De inlopers vinden in het Inloophuis een rustpunt; in de grote huiskamer en door het luisterend oor van de vrijwilligers.
Sinds 2017 is de dagelijks inloop uitgebreid met veel verschillende activiteiten. Iedereen kan aan deze activiteiten deelnemen of meehelpen als vrijwilliger. Er is altijd wel iets te doen. Het geeft de deelnemers en de organisatoren altijd weer een fijn en voldaan gevoel.

E-mail: info@inloophuisdieren.nl
NL25INGB0001689698
NL39RABO0313617813

STRAK (voorheen stichting Mensen in de Bijstand)
Stichting Strak is een hulp organisatie voor mensen die moeten leven van een minimum inkomen in de gemeente Rheden en de gemeente Rozendaal. Stichting Strak biedt deze mensen praktische ondersteuning, biedt (nood)hulp of verwijst door naar andere organisaties. Er is de mogelijkheid voor noodboodschappen, de jaarlijkse actie Kersttas in samenwerking met de kerken in de regio, maar Stichting Strak beheert ook een een weggeefbank; waar men kleine huishoudelijke spullen kan krijg en er is een kledingbank. Deze is sinds 2017 gehuisvest in het Duynhuis in Dieren. Hier vinden ook reparaties plaats en ook naar een was service wordt gekeken. Door de vestiging van STRAK in het verzamelgebouw Duynhuis in Dieren is er samenhang met Het Inloophuis, Stichting De Boei, Siza met Speelstoet, de Fietsenwerkplaats van de gemeente Rheden en uiteraard de Kledingbank Dieren.

Info: info@stichtingstrak.nl
Reknr: NL82ABNA0503231592

Stichting Schuldhulpmaatje Rheden-Rozendaal
Stichting SchuldHulpMaatje Rheden-Rozendaal draait vanaf augustus 2016 op volle toeren in de gemeenten Rheden en Rozendaal. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek.De professioneel opgeleide Maatjes schieten mensen te hulp die vastlopen met hun financiën. Zij staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging. Maatjes helpen niet alleen bij het in kaart brengen en oplossen van de financiële problematiek, maar zij helpen ook preventief om te voorkomen dat mensen (weer) in de schulden raken.
Alle Maatjes in Rheden-Rozendaal zijn betrokken vrijwilligers met kennis van zaken. Zij hebben hun opleiding afgerond en zijn gecertificeerd SchuldHulpMaatje.
Op dit moment zijn 12 Maatjes met veel inzet aan het werk. Recent is ook ‘Maatje Jong’onstaan; vrijwilligers die speciaal jongeren met geldproblemen proberen bij te staan.

Info: seiam.schuldhulpmaatje@gmail.com
Rekeningnr: NL23 INGB 0007 1982 67 t.n.v. Stichting Hulp bij schulden Rheden-Rozendaal

 Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal (MVT)
Stichting Meldpunt Vrijwillige Thuishulp Rheden/Rozendaal (MVT) is sinds 2000 een schakelpunt om vraag en aanbod rondom vrijwillige thuishulp bij elkaar te brengen. Er kunnen situaties zijn waarbij hulp aan huis of rond huis nodig is. Wanneer er niemand in de directe omgeving beschikbaar is, zoeken vrijwilligers van de Stichting samen naar de beste oplossing. Gelukkig zijn er veel mensen die langdurig en onbetaald ‘mantelzorg’ verlenen aan chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partners, ouders, kinderen of andere familieleden, vrienden, buren of kennissen. Het is niet altijd eenvoudig een goede balans te vinden tussen mantelzorg bieden en andere belangrijke bezigheden, zoals werk, studie of ontspanning. MVT probeert ook deze doelgroep te ondersteunen met een luisterend oor en praktische ondersteuning waar mogelijk.

hulpmvt@mvtrheden.nl

reknr: : NL45 ABNA 0561986983 t.n.v. Stichting MVT te Rheden.

Stichting De Boei – Dieren
Het motto van Stichting De Boei Dieren is: Kansarme jongeren een kans geven.
Stichting De Boei Dieren vangt jongeren op van 18 jaar en ouder die acuut onderdak nodig hebben. Er zijn drie plekken voor langdurig verblijf en er is soms ook sprake van kortdurend verblijf indien direct noodzakelijk. Jongeren krijgen begeleiding bij het verkrijgen van vast werk en een vast inkomen, begeleiding bij het wonen en zorgen voor jezelf, waarbij omgaan met geld en eventuele schulden ook een belangrijk onderdeel is. Er wordt gekeken hoe de jongeren zelf sterker te maken, maar ook het ‘netwerk’ van hulpverleners, maar ook vrienden en/of een familielid beter te organiseren om de jongeren heen, zodat de kans dat zij op eigen benen kunnen staan weer toeneemt. De Boei werkt alleen met vrijwilligers. Desondanks wordt er zeer gericht ondersteuning en begeleiding geboden om gebruikers van de noodopvang zo snel mogelijk weer op eigen benen te laten staan. De rode draad van de actieve begeleiding is de jongeren zicht te laten krijgen op de situatie waarin ze zijn terechtgekomen. Inzichten waarmee ze, zoveel mogelijk zelfstandig, verder kunnen werken aan de verbetering van hun eigen situatie.
De Boei heeft sinds 2003 ruim 60 kansarme jongeren begeleid. Ongeveer 1/3 deel blijft langdurig onder begeleiding, maar zeker een even groot deel stroomt door naar een eigen (vaak sociale huur) woning en pakt het leven weer zelfstandig op.

Email: info@stichtingdeboeidieren.nl
Reknr: NL34ABNA0457459999

ZWO project Ellecom-De Steeg en Rheden : Beroepsonderwijs voor straatmeisjes in Accra; Ghana
In Accra – de hoofdstad van Ghana – leven ongeveer 25.000 kinderen op straat. Veel van deze kinderen zijn de armoede, droogte, kinderarbeid of (huiselijk) geweld in het noorden van Ghana ontvlucht en zo op straat in Accra terecht gekomen.
De organisatie AG Care vangt in het opvangcentrum Lifeline jaarlijks zo’n honderd straatmeisjes op.  Jonge meisjes, die dat willen, kunnen weer naar school gaan; oudere meisjes kunnen een beroepsopleiding volgen en worden gestimuleerd terug te keren naar hun oorspronkelijke dorpen om daar een nieuw bestaan op te bouwen.
Een enthousiast en deskundig team van docenten en begeleiders houdt zich intensief met deze meisjes bezig.
De ZWO-commissie van Rheden en Ellecom-De Steeg verbinden zich voor 2 jaar aan dit project; waarbij Rheden jaarlijks met € 1.500 en Ellecom-De Steeg met € 750 zal steunen.
Wij hopen dat we in 2019 en 2020 op uw steun voor dit project mogen rekenen.

UNHCR-noodhulp:

De UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de vluchtelingenorganisatie van de VN.

Al meer dan 65 jaar leiden en coördineren zij over de hele wereld hulpacties om vluchtelingen te beschermen en oplossingen te zoeken voor de vluchtelingensituatie.

Elke dag slaan 37.000 mensen gedwongen op de vlucht voor oorlog en geweld. Zij laten alles achter wat hen lief is: hun huis, baan, maar ook familie en vrienden.

De VN-vluchtelingenorganisatie, is er voor alle mensen op de vlucht. De hulpverleners in het veld werken dag en nacht om kwetsbare vluchtelingen en ontheemden op te vangen en beschermen. Zij kunnen overal en op elk moment snel hulp bieden wanneer zich een crisissituatie voordoet. Speciale Emergency Response Teams zijn in staat om binnen 72 uur een grootschalige noodhulpoperatie op te starten. Dat is mogelijk dankzij de steun van donoren, een wereldwijd netwerk van leveranciers, gespecialiseerde bedrijven en partners.

UNHCR-medewerkers worden getraind om onder grote druk en extreme omstandigheden te werken. Samen met onze partners zorgen we voor onderdak, eten, water, dekens, en medische zorg en besteden we extra aandacht aan kwetsbare kinderen en vrouwen.